Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Cảm Niệm về Ngày Ra Đời của vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

118 xem

Ý Nghĩa Ngày Phật Đản Sanh Thầy Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

140 xem

Thế Nào Là Đạo Phật THẬT?

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

194 xem

Phật Thích Ca Cứu Khổ Chúng Sanh Bằng Cách Nào?

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

253 xem

Cúng Thí Thực Âm Phò Hoàn Kinh Dược Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

365 xem

Tụng Kinh Dược Sư Cầu An

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

316 xem

Kinh Sơ Thời Giáo Hoá Chấm Dứt Sự Tranh Cãi - Kỳ 4

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

420 xem

Chấm Dứt Sự Tranh Cãi - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

377 xem

Pháp Thoại Đầu Năm 1-1-2021 - Đổi Tên Cát Tường Vân Am

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

669 xem

Sơ Lược Đại Khái Về Giáo Lý Nhà Phật - Kỳ 2 - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

395 xem

Sơ Lược Đại Khái Về Giáo Lý Nhà Phật - Kỳ 1 - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

497 xem

Giáo Lý Căn bản cho Người Học Phật Kỳ 11, Chia sẻ: TT. Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

2191 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 1 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

497 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 2 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1670 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 3 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1571 xem
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI